Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Ιστορία / Θουκυδίδη

Μένων / Πλάτων

Ευπάλινος / Βαλερύ Πωλ

Οι Αιγαίοι - Κρητομυκηναϊκός πολιτισμός_1929 / 'Ελλη Λαμπρίδη


Ευμενίδες Ορέστεια / Αισχύλου

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Περί του Σωκράτους Δαιμονίου ; Περί του ΕΙ του Εν Δελφοίς ; Περί του μη χραν έμμετρα νυν την Πυθίαν / Πλουτάρχου


Μικρά φυσικά / Αριστοτέλους


ΜΙΚΡΑ ΦΥΣΙΚΑ

Αρχαίο Κείμενο: ed. W. D. Ross, Oxford 1955
Μετάφραση-Σχόλια: Π. Γρατσιάτου (Εκδόσεις ΦΕΞΗ 1912)Πολυτονική εκδοχή

Μονοτονική εκδοχή


ριστοτλης, φιλσοφος, Σταγειρτης ν τ γνος. γνετο δ τι τει τπδ. κτωκαιδκατον τος χων, ες θνας λθε κα συσταθες Πλτωνι, διτριψε παρ ατν εκοσιν τη. πστη δ Πλτωνος τι περιντος· στε φασν κενον επεν, ριστοτλης μς πελκτισε, καθαπερε τ πωλρια γεννησθντα τν μητρα. τι τει τμγ δ λθε ες Μακεδοναν πρς Φλιππον, καθηγομενος λεξνδρου. μετ δ τν Φιλππου τελευτν φικμενος ες θνας, σχλαζεν ν Λυκεωι τη τρα πρς τος δκα. μετ δ τν λεξνδρου τελευτν πιρας ες Χαλκδα, νσωι τελευτι τι τει τκβ πρ Χριστο.

Τα πονημάτια ταύτα ουδέποτε αναφέρονται υπό του Αριστοτέλους υπό κοινόν τίτλον, αλλά πάντοτε κεχωρισμένως έκαστον. Η επιγραφή Μικρά Φυσικά εδόθη αυτοίς υπό των Σχολιαστών. Κυρίως πραγματεύονται περί των οργανικών λειτουργιών των ζωικών σωμάτων και αποτελούσι συνέχειαν και συμπλήρωσιν της Περί Ψυχής πραγματείας και συνάμα εισαγωγήν εις την Περί Μορίων των Ζώων συγγραφήν του Αριστοτέλους.
Το περιεχόμενον αυτών είναι βιολογικόν μάλλον και φυσιολογικόν. Εν τη περί Ψυχής πραγματεία η ψυχή θεωρείται ως η αρχή της οργανικής ζωής, ήτις εκδηλούται εν ταις μορφαίς της γνώσεως και της φυσικής ζωικότητος. Τας σχέσεις τούτων εξετάζουσιν εκτενέστερον τα Μικρά Φυσικά, εv οις εξετάζονται και η μνήμη, ο συνειρμός των παραστάσεων και τα ενύπνια. Προσέτι εν αυτοίς συμπληρούνται τα ζητήματα περί κοινής αισθήσεως, περί ηδονής και λύπης και περί κινήσεως. Εις ταύτα έπονται εκτενείς πραγματείαι περί των όρων, των διαταράξεων και της διαρκείας της οργανικής ζωής.
Αναγκαίον κρίνομεν να προσθέσωμεν ότι, ίνα κατανοήση τις τας πολυτίμους και εν πολλοίς ανυπερβλήτους έτι και σήμερον πραγματείας ταύτας του μεγάλου φιλοσόφου και φυσιοδίφου, οφείλει να μελετήση πρότερον την Περί Ψυχής συγγραφήν του Αριστοτέλους, ης την μετάφρασιν έχομεν ήδη δημοσιεύσει εν τη Βιβλιοθήκη Γ. Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων.
Εν Αθήναις τη 1 Απριλίου 1912.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΣ


Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Ἡ ὁλογραφία τῆς Σβάστικας ὁ κβαντισμένος λαός της & ἡ ψυχοϊστορική του γεωπολιτική / Αποστολου Κ. Γάτσια


ΟΡΦΕΩΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ 17-46 ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΜΑΘΗΜΑ 5ον

Θεαίτητος, ή περί επιστήμης / Πλάτωνος


ΠΛΑΤΩΝ, ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.
Μτφρ. Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος. 1980. Πλάτωνος Θεαίτητος. Εισαγωγή, αρχαίο και νέο ελληνικό κείμενο. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας.
Μτφρ. Β.Ν. Τατάκης. [1955] χ.χ. Πλάτων. Θεαίτητος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος.

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Ιατρικές χρήσεις βοτάνων / M. Μάλαμας

Τα φαρμακευτικά βότανα και οι χρήσεις τους / Hans Fluck

Πλήρης οδηγός Φαρμακευτικών Βοτάνων

Βιβλίον καλούμενον γεωπονικόν

Ανατολικού ζητήματος ιστορία / Ed. Driault (1900)


Ιστορία ΓραμματολογίαςΙστορία Ελληνικής Φιλολογίας. / Κ. Δ. Μύλλερου. Τόμ. 3ος. 1886


Ιστορία Ελληνικής γλώσσας / Δ. Μαυροφρύδη


Γεωγραφία Ομηρική / Ε. Κοφινιώτης (1884)Βρετανία. Πυθέας, Ιέρνη, Θούλη, Αλβιών / Γκίλης Οδυσσέας