Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

The Art of DrawingHow to Draw Animals Drawing / Jack HammDynamic Anatomy / Burne HogarthKeys to Drawing by Bert DodsonΤρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη / Δημήτρης Αινιάν

«Η σπουδαιοτάτη αυτή βιογραφία του Γεωργίου Καραϊσκάκη, γραφείσα παρ’ ανδρός όστις μετέσχε των δύο τελευταίων μεγάλων εκστρατειών του ηρωϊκού στρατάρχου και υπηρέτησεν υπ’ αυτόν ως έμπιστός του γραμματεύς και συμμαχητής, είναι η μόνη αυθεντική έκθεσις περί του βίου και των έργων του βαθυγνώμονος και γενναιοκάρδου Ρουμελιώτου, όστις υπήρξεν η πρώτη στρατιωτική μεγαλοφυία της νεωτέρας Ελλάδος. Το έργον του Δημητρίου Αινιάνος εχρησίμευσεν αργότερα ως η κυριωτέρα πηγή εις την γνωστήν βιογραφικήν μελέτην του ιστορικού Κ. Παπαρρηγοπούλου…»

Η βιογραφία του Γεωργίου Καραϊσκάκη εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1834. Ο συγγραφέας, Δημήτρης Αινιάν, συμμετείχε στις δύο τελευταίες εκστρατείες του Στρατηγού και υπηρέτησε υπό τις διαταγές του ως έμπιστος γραμματέας και συμμαχητής. Η παρούσα έκδοση (1903) – συμπληρωμένη από τον Ι. Βλαχογιάννη – είναι η δεύτερη. 

Άδειες: Το ψηφιακό βιβλίο διανέμεται ελεύθερα και δωρεάν.

 


Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή pdf:

Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως / Σπυρίδωνος Τρικούπη«Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως,  (1888, 4 τόμοι)
Σπυρίδων Τρικούπης
Για τον συγγραφέα: Ο Σπυρίδων Τρικούπης (1788-1873) ήταν λόγιος, πολιτικός και ιστοριογράφος της Ελληνικής επανάστασης του 1821, μετά την οποία και διετέλεσε πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου (πρώτος πρωθυπουργός του ελεύθερου ελληνικού κράτους, του Ελληνικού Βασιλείου).
«…Αν αφήσωμεν μόνους τους μεταγενεστέρους να συγγράψωσι την σημερινήν ιστορίαν, δεν δύνανται να την συγγράψωσι βεβαίως εκ προσωπικών γνώσεων, ως μη σύγχρονοι, αλλ’ εκ παραδόσεως και απλής ακοής· οι δε μέλλοντες να επικρίνωσι την συγγραφήν ταύτην, ή σύγχρονοι θα είναι του μεταγενεστέρου τούτου συγγραφέως, ή μεταγενέστεροι αυτού· ό έστιν ουδείς εκ των αυτοπτών. Δύνανται να συγγράψωσιν οι μεταγενέστεροι την ιστορίαν, και εκ των σωζομένων εγγράφων του καιρού τούτου. Αλλά τις αγνοεί ότι τα έγγραφα ταύτα, εξ αιτίας των περιστάσεων, διηγούνται ως επί το πλείστον άλλ’ αντ’ άλλων, ποτέ μεν εν γνώσει, ποτέ δε εν αγνοία της αληθείας; Ποίας λοιπόν πίστεως αξία ειμπορεί να θεωρηθή ιστορία γραφείσα τοιουτοτρόπως, ό εστιν ανεξέλεγκτος, αναπόδεικτος και ύποπτος;
Ταύτα πάντα λαβών υπ’ όψιν, δεν εδίστασα να επιχειρήσω την συγγραφήν της συγχρόνου μου επαναστάσεως, και τόσω μάλλον, καθ’ όσον είκοσι και τριάντα ετών παρέλευσις αφ’ ότου τα ιστορούμενα συνέβησαν αρκεί και τον σάλον των παθών, όσα διήγειραν οι καιροί εκείνοι, να κατευνάση, και την επί των συμβάντων τούτων παθούσαν, ίσως και νοσήσασαν, του ανθρώπου κρίσιν σώαν και υγιά ν’ αποκαταστήση. Αν έσφαλα, δεν έσφαλα ως σύγχρονος, αλλ’ ως παντός καιρού άνθρωπος, καθ’ όσον μάλιστα η ιστορική αύτη ύλη ήτο και είναι εισέτι ασύνακτος και ακαθάριστος…»
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή pdf

1ος τόμος,  2ος τόμος, 3ος τόμος
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Λεξικόν / ΗσύχιουΙστορία της λατινικής λογοτεχνίας / Η. J. Rose


Ελληνική γλώσσα αρχαία και νέα / George ThomsonΠλάτων η κοσμολογία του μέσα απο τον Τίμαιο